MSc thesis
-Design GenerativoSofia Teixeira de Vasconcelos Feist advised by António Menezes Leitão MSc Thesis on , Jun. 2016, [bibTex]