Supervisions

MSc Theses

MSc Theses: 1

2019

Ricardo António Moreira Pereira
New Language for Program Test Generation
MSc Thesis, Nov. 2019 [bibTex]